» کانونها » امور اقتصادی و دارایی

اعضای هیات مدیره و بازرسان

علی  مصلحی           رییس

محمد رضایی راد       نایب رییس

محمد رحیم نعمتی     مسوول مالی

نصرت صادقی          عضو علی البدل