» کانونها » آموزش و پرورش » آموزش و پرورش بهمئی

اعضای هیات مدیره و بازرسان

محمد  نیک بین          مدیر عامل

نادر نادری                رییس هیات مدیره

غیب الله جاوریان        نایب رییس

مسیح  همتی             خزانه دار

اسد اله ظفری            منشی

سبز گاه  عادل نژاد      عضو

ید اله جشان زاده        عضو

سید شریف موسوی      بازرس