» کانونها » آموزش و پرورش » آموزش و پرورش دهدشت

اعضای هیات مدیره و بازرسان

محمد  یگانه               مدیر عامل

علیرضا  رخشا             رییس هیات مدیره

غلام محمد حسینی        نایب رییس

امانعلی کریمی زاده       منشی

محمد رضا  رزم آهنگ    عضو

عبداله  خادم              خزانه دار

محمد رضوی اصل          عضو

عزیز اله محمدی           بازرس