» کانونها » آموزش و پرورش » آموزش و پرورش گچساران

اعضای هیات مدیره و بازرسان

خداداد انصاری                             مدیر عامل

عبدالدایم  هلالات ناصریان               رییس هیات مدیره

سید ایوب  موسوی نایب                   رییس هیات مدیره

سید سعید کشاورز                         منشی

شکراله زمانی                                خزانه دار

علی شیردره شوری                         عضو

محمد اکبر زاده                               عضو

حمید باشتی                                 بازرس