» کانونها » آموزش و پرورش » آموزش و پرورش چرام

اعضای هیات مدیره و بازرسان

عیدی  شاهرخی                 مدیر عامل

خداویس حسینی خواه          رییس هیات مدیره

علی مراد محمدی                نایب رییس

الیاس  غریبی                    منشی

محمد کریم آبیار                 خزانه دار

سید قربانعلی  موسوی         عضو

شیروان  رضایی                 عضو

قباد شمشاد                     بازرس