» کانونها » آموزش و پرورش » آموزش و پرورش باشت

اعضای هیات مدیره و بازرسان

ذوالفقار  کرمی             رییس

الخاص  حسینی             نایب رییس

رستم  مرزبان              مدیر عامل

گشتاسب  سبزعلی        منشی

سید کاظم  حسینی        خزانه دار

خلیل  سینایی              عضو

اله بخش  حسینی          عضو

محمد گوهرگانی            بازرس